Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką “UŽSAKYTI”. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Jei Jūs perkate kaip fizinis asmuo, Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas Mums raštu per 7 dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus kai:
a) vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
b) sutartis sudaryta dėl dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
c) kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą sumą.
4.2. Neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus e-parduotuvėje nurodytu faksu ar elektroniniu paštu.
4.3. Nedelsdamas atnaujinti Jūsų registracijos formoje pateiktus duomenis jeigu jie pasikeičia.
4.4. Prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakius priimti prekes, sumokėti Mums dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir 15% užsakymo vertės baudą.
4.5. Laikytis pirkimo – pardavimo taisyklių naudojantis e-parduotuve.

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Mes, įvykdę sutarties įsipareigojimus, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame:

6.2. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.3. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.4. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
7.3. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos Važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
7.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai pažymėti Važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius Važtaraštį be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.

8. Daiktų grąžinimas:

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima grąžinamo daikto.
8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas.
8.4. Pakuotė turi būti nepažeista ir švari.
8.5. Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės.
8.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė:

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
9.4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas:

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvėje nurodytu adresu, faksu ar elektroniniu paštu.

11. Baigiamosios nuostatos:

11.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.